Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - apríl 2020

18. 05. 2020
11:00
polacekpartners.sk POLÁČEK & PARTNERS s.r.o

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac apríl 2020.   Upozorňujeme najmä na novelu Zákona o energetickej hospodárnosti budov, či na aktualizáciu prevádzkového poriadku spoločnosti eustream, a.s.

# legislativa
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - apríl 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

áno

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

:: Novela Zákona o energetickej hospodárnosti budov

Dňa 25.4.2020 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásený zákon č. 90/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva dopravy a výstavby SR v súvislosti s ochorením COVID-19 (ďalej len „Novela“). Novela sa dotkla aj Zákona o energetickej hospodárnosti budov. Konsolidované znenie Zákona o energetickej hospodárnosti budov  nájdete na tomto odkaze.

Novela reaguje na krízovú situáciu spôsobenú ochorením COVID-19. Do prechodných ustanovení Zákona o energetickej hospodárnosti budov bolo doplnené ustanovenie, že ak je žiadateľ v konaní o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu začatom v roku 2019 vyzvaný na predloženie chýbajúcich príloh, termín na ich predloženie sa ustanovuje do 30. júna 2021.

Novela nadobudla účinnosť dňa 25.4.2020.

 

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

:: Eustream má nový prevádzkový poriadok

Spoločnosť eustream, a.s. má s platnosťou od 14.4.2020 aktualizovaný prevádzkový poriadok. Prevádzkový poriadok obsahuje aj novú doplnkovú službu „Obojsmerná kapacita SK-UA“.

Aktuálny prevádzkový poriadok je dostupný na tomto linku.

:: OKTE informuje o prvom importe záruk pôvodu

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE, a.s.) na svojom webovom sídle informuje o úspešnom zrealizovaní prvého importu záruk pôvodu z Českej republiky do slovenského systému. Záruky pôvodu bude možné zakúpiť v pripravovanej aukcii v treťom štvrťroku 2020.

Informácia je k dispozícii na tejto stránke.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac apríl 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.


Monitoring za mesiac marec 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

Poslanci projednají zákon, který má ochránit ČR před rizikovými investicemi ze zahraničí. Dotkne se i energetiky

27. 05. 2020
12:00
oEnergetice.cz

Poslanci se budou na své další schůzi zabývat zákonem, který má ochránit Českou republiky před investicemi, které by pro ni mohly představovat bezpečnostní riziko. Prověřovány budou i investice do energetických odvětví přicházející ze zemí mimo…

# politika
# legislativa
# investice

Niektorí výrobcovia zelenej elektriny mali smolu. Dodržali sme len zákon, tvrdí regulátor

27. 05. 2020
11:00
vEnergetike.sk

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) je presvedčený, že dodatočným odobratím podpory stovke výrobcov zelenej elektriny len…

# regulace
# legislativa
# dotace
# OZE

Výrobcovia z OZE píšu poslancom, žiadajú rýchlu zmenu legislatívy

26. 05. 2020
15:00
energie-portal.sk

Za konaním ÚRSO výrobcovia obnoviteľnej energie vidia snahu Ľubomíra Jahnátka o likvidáciu malých podnikateľov v zelenej…

# regulace
# elektřina
# politika
# legislativa
# OZE

Novela vyhlášky č. 78/2013 Sb. - Část 3: Nastavení faktorů primární energie z neobnovitelných zdrojů

26. 05. 2020
08:32
tzbinfo

Mezi odbornou veřejností probíhá již léta diskuse ohledně smysluplnosti a nastavení hodnocení budovy na úrovni primární energie z…

# budovy
# legislativa

Drevná biomasa je naďalej obnoviteľným zdrojom, rozhodol európsky súd

26. 05. 2020
07:00
energie-portal.sk

Aktivisti namietajú, že spaľovanie dreva vypúšťa viac CO2 ako uhlie a zemný plyn. Drevo predstavuje 60 % spotreby OZE v EÚ.

# OZE biomasa
# legislativa
# OZE

Green Way Day 2020

08. 06. 2020
Restaurace Folklore Garden, Na Zlíchově 18, Praha 5 Hlubočepy Praha
4. ročník nové formy setkávání a vzdělávání odborníků v oblasti úspor energie a technických zařízení budov.

Elektromobilita v roce 2020

09. 06. 2020
Sokolovská 138, 186 76 Praha 8 Hotel Olympik, Praha
Evropská komise představila ve svém návrhu „Green Deal“ z prosince 2019 zpřísňování emisních limitů CO2 s cílem zajistit od roku 2025 jasné směřování k bezuhlíkové mobilitě. Automobiloví výrobci mluví o jediném možném směru, jak dosáhnout výrazného snížení CO2, a sice, vydat se cestou plné elektrifikace. Evropská komise očekává, že v roce 2025 tak vznikne na 1 milión dobíjecích míst. 

Nákup energie v organizacích veřejné správy - webináře

12. 05. 2020 - 16. 06. 2020
on-line
Seriál seminářů o optimalizaci nákupu energie v organizacích veřejné správy. Letošní jaro on-line.

Komoditní data

28.05.2020
€/MWh okte
Base
20.8062
-9.30638 %
Peak
21.5975
-1.22342 %
Offpeak
20.015
-16.6649 %
28.05.2020
€/MWh elix
Base
19.3858
-8.65254 %
Peak
18.9475
-6.60122 %
Offpeak
19.8242
-10.5307 %
27.05.2020
€/MWh ote
Base
22.6083
-20.5982 %
Peak
21.4542
-30.6233 %
Offpeak
23.7625
-8.68479 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

51380
Počet publikovaných novinek
1693
Počet publikovaných akcí
487
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika