Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Integrace vnitrodenních trhů s elektřinou plní očekávání

07. 06. 2020
15:00
pro-energy.cz Radek Adamec

V Evropě jsou dnes propojeny vnitrodenní trhy jednadvaceti zemí a po necelém půl roce provozu se ukazuje, že jejich integrace přináší naplnění vytyčených cílů. Vzrostlo zobchodované množství, počet obchodů a účastníci mají možnost využívat nové nástroje. V budoucnu je plánováno další rozšiřování s cílem propojit všechny vnitrodenní trhy s elektřinou v Evropě.

# elektřina
# EU
# infrastruktura
Integrace vnitrodenních trhů s elektřinou plní očekávání

ABSTRACT: In October 2019, another 7 European countries (incl. CZ) were coupled with 14 existing to the Single Intraday Coupling. First trading results show a huge increase in the volume of intraday trading and often repeated full utilisation of transmission capacity.Jedním z cílů Evropské unie je vytvoření jednotného vnitřního trhu s elektřinou. Provozovatelé přenosových soustav a nominovaní organizátoři trhu s elektřinou z celé Evropy intenzivně spolupracují na jednotném propojení vnitrodenních trhů s elektřinou, tzv. Single Intraday Coupling (SIDC, dříve známé jako projekt XBID). Nedávno jsme byli svědky dalšího zásadního milníku při jeho tvorbě.

Dne 19.  11. 2019 byla dokončena druhá vlna rozšiřování propojení vnitrodenních trhů (s prvním obchodním dnem 20. 11. 2019), kdy se ke čtrnácti již propojeným zemím (Belgie, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Litva, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Španělsko a Švédsko) přidalo dalších sedm (Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a Slovinsko ) – viz obrázek č. 1. Českou republiku v projektu SIDC zastupují společnosti ČEPS a OTE.

Od tohoto okamžiku je vnitrodenní trh České republiky propojen s trhy dalších dvaceti zemí prostřednictvím evropského centrálního řešení, a v reálném čase tak lze uskutečňovat obchody (formou kontinuálního obchodování s implicitní alokací přeshraničních kapacit) mezi Českou republikou a většinou zemí v Evropě. Obchodníci si již nemusí kupovat elektřinu na burze a zvlášť zajišťovat volnou přeshraniční přenosovou kapacitu, jako tomu bylo dříve v rámci explicitní alokace kapacit.

Integrace trhů s elektřinou se tímto krokem posunula na zcela novou úroveň. Dříve byly integrovány trhy několika zemí, nebo maximálně v rámci regionu. Po spuštění druhé vlny však došlo k propojení vnitrodenních trhů jednadvaceti zemí ze všech koutů Evropy.  

Obrázek č. 1: Složení první a druhé vlny propojování vnitrodenních trhů v Evropě
Zdroj: SIDC

 

Přes překážky k cíli

Propojování vnitrodenních trhů s elektřinou v Evropě je velmi rozsáhlý a komplexní projekt, na jehož realizaci se podílí celkem 32 provozovatelů přenosových soustav a 15 nominovaných operátorů trhů s elektřinou. Dále projektové strany doplňují dodavatelé, ať už ti společní v rámci evropského projektu SIDC nebo lokální. V součtu se projektu propojení vnitrodenních trhů věnují stovky lidí.

Samotná druhá vlna rozšiřování vnitrodenních trhů s elektřinou trvala více než dva roky. V roce 2019 probíhalo intenzivní testování všech systémů, při němž byly v několika fázích ověřeny stovky testovacích scénářů. Zúčastněné strany musely kromě technických úkonů také vyjednat obchodní a smluvní podmínky pro zajištění výměn a přenosu zobchodované elektřiny.

V rámci projektu s takovým počtem stran bylo nesmírně obtížné najít jednoznačnou shodu pro témata, která se dotýkají všech. Nastavení tranzitní přepravy elektřiny přes jednotlivé trhy se nakonec stalo jednou z největších výzev v rámci celého projektu. Požadavky současné evropské legislativy a jejich interpretace, respektive implementace v jednotlivých členských státech, se zásadně odlišovaly. Před spuštěním probíhala celoevropská jednání ve spolupráci s Evropskou komisí, regulačními orgány a Agenturou ACER tak, aby druhá vlna spuštění lokálních implementačních projektů nebyla v ohrožení. Na poslední chvíli se povedlo najít shodu nad dočasným řešením a druhá vlna se mohla uskutečnit v plánovaném termínu. Její spuštění pak proběhlo bez větších komplikací.
 

Integrace přinesla nárůst zobchodovaného množství

Nejen po spuštění centrálního řešení spolu s první vlnou lokálních implementačních projektů v roce 2018, ale i po spuštění druhé vlny v listopadu 2019 bylo velmi zajímavé pozorovat, jak se integrací vnitrodenní trh s elektřinou mění. Nárůst zobchodovaného množství na vnitrodenním trhu byl po spuštění druhé vlny ve všech sedmi přistupujících zemích velmi výrazný.

V prvních třech měsících přeshraničního obchodování (prosinec 2019 až únor 2020) společnost HUPX (nominovaný organizátor trhu z Maďarska) zaznamenala průměrné měsíční objemy ve výši zhruba 75 600 MWh. Pro srovnání – ve stejném období roku 2018 činily její průměrné měsíční objemy 7 600 MWh.

Společnost OTE vykázala za toto období až osminásobný nárůst v měsíčních objemech na zhruba 400 000 MWh. Míru navýšení obchodů v rámci ČR dokazuje i fakt, že již k 30. 3. 2020 byla suma zobchodovaného množství na vnitrodenním trhu (1 130 GWh) větší, než za celý rok 2019 (1 111 GWh).

Zvýšení objemů zaznamenaly i ostatní země. V Polsku se za sledované období měsíčně průměrně zobchodovalo 95 000 MWh, ve Slovinsku 85 600 MWh, v Rumunsku 59 700 MWh, v Chorvatsku 24 100 MWh a Bulharsko eviduje více než dvojnásobný nárůst v měsíčních objemech.

Obrázek č. 2: Objem zobchodované elektřiny na českém vnitrodenním trhu s elektřinou
Zdroj: OTE

Obrázek č. 3: Celkový počet uzavřených přeshraničních obchodů v daném měsíci  
Zdroj: ČEPS

 

Vzrostl také počet obchodů

Z pohledu provozovatele přenosové soustavy je však daleko zajímavější pozorovat nárůst počtu uskutečněných přeshraničních obchodů. Největší změna v tomto ohledu proběhla na česko-rakouské hranici (profil CZ-AT), kde se dříve uzavíraly průměrně pouze jednotky obchodů za den. Za období od 19. 11. 2019 do 30. 4. 2020 bylo po zavedení kontinuálního implicitního obchodování na této hranici uzavřeno v průměru přibližně 1 000 obchodů denně.

Podobný trend byl zaznamenán i na česko-­-německé hranici (profil CZ-DE), kde se po zavedení uzavírá v průměru 1 500 obchodů denně. Ještě markantnější nárůst lze pak pozorovat u celkového počtu zrealizovaných přeshraničních obchodů za měsíc. Nejvíce jich bylo zatím uzavřeno v prosinci 2019 v celkové výši 103 tisíc obchodů.


 

Účastníci mohou využívat nové nástroje

Neočekávaný přebytek nebo nedostatek energie znamená pro účastníky trhu nežádoucí odchylku od jejich plánované pozice. Po integraci vnitrodenních trhů mají možnost obchodovat na vnitrodenním trhu ještě šedesát minut před dodávkou, a svoji pozici tak upravit. První měsíce provozu navíc ukazují, že přeshraniční obchody se daleko častěji uzavírají právě blíže k časové uzávěrce.

Vnitrodenní trh s elektřinou v současné době přináší možnost reagovat na aktuální podmínky velice rychle a flexibilně. Zároveň není problém na  tomto trhu zajistit i velké objemy, a to doslova z hodiny na hodinu. Například 22. 1. 2020 bylo možné až do 17. obchodní hodiny pozorovat export z České republiky do zahraničí, následně ale došlo ke skokové změně a importní sal­-
do se v rámci 20. obchodní hodiny vyšplhalo až na hodnotu 1 997 MW.

V rámci zmíněné 20. hodiny došlo také k využití veškeré nabídnuté kapacity na německo-české hranici (profil DE-CZ) v importním směru. Provozní zkušenosti po necelém půlroce provozu ukazují, že úplné využití nabízené přeshraniční kapacity nastává častěji, než tomu bylo v minulosti. V prvních měsících po spuštění (prosinec a leden) docházelo k využití veškeré nabídnuté kapacity také vlivem tranzitu přes Českou republiku, kdy dominovaly importní obchody z Německa a exportní obchody do Rakouska.

Je zřejmé, že propojení vnitrodenních trhů s elektřinou vedlo nejen k rozvoji obchodních příležitostí, ale zároveň přineslo účastníkům trhu s elektřinou nové nástroje, které jim pomáhají snížit jejich odchylku, což může v určitých situacích pomoci při zajišťování výkonové rovnováhy celé soustavy.

Obrázek č. 4: Vnitrodenní saldo ČR dne 22. 1. 2020  
Zdroj: ČEPS

Obrázek č. 5: Počet hodin, kdy došlo k využití veškeré nabídnuté přeshraniční kapacity
Zdroj: ČEPS

 

Výhled do budoucna

Rozšíření SIDC je plánováno i do zbývajících zemí Evropy a uskuteční se prostřednictvím třetí a pravděpodobně i čtvrté vlny. Česko-slovenská hranice (profil CZ-SK) bude zřejmě součástí čtvrté vlny.

Další velkou změnu bude pro vnitrodenní obchodování znamenat přechod na 15-minutové produkty, kterému však musí předcházet zkrácení intervalu pro zúčtování odchylek na 15 minut v celé Evropě. V mezi­období bude v rámci kontinuálního obchodování umožněno spárování časově odlišně dlouhých produktů, na jejichž implementaci se nyní pracuje. 

V dlouhodobějším horizontu pak vnitro­denní obchodování značně ovlivní příchod vnitrodenních aukcí. Podle rozhodnutí Agentury ACER budou zavedeny tři vnitrodenní aukce, které mají za cíl ocenit vnitrodenní kapacitu. Během nich by pak mělo dojít k pozastavení
kontinuálního obchodování. Jejich implementace je plánována nejdříve na polovinu roku 2023.

 


O AUTOROVI

Ing. Radek Adamec, senior specialista Energetického obchodu společnosti ČEPS, vystudoval Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu v Ostravě, obor Elektroenergetika. Specializuje se na implementaci sítových nařízení z oblasti trhu s elektřinou se zaměřením na přenosové služby.

V rámci SIDC zastupuje ČEPS jako člen řídicích orgánů a vede interní projekt společnosti, prostřednictvím kterého probíhala její příprava na propojení vnitrodenních trhů.

Kontakt: adamec@ceps.cz
 

související články

Plynovod Nord Stream 2 přes překážky míří do finiše

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Druhá větev plynovodu Nord Stream, díky které má být od počátku příštího roku navýšena roční kapacita přímé přepravní trasy do Německa o dalších 55 mld. metrů krychlových zemního plynu, bude zřejmě přes nevoli USA i některých evropských zemí…

# plyn
# politika
# infrastruktura

Pokládat plynovod pluhováním je přesnější a ekologičtější

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Více podrobností o výstavbě plynovodu speciální metodou doplnil vedoucí Správy a provozu zemního plynu Tomáš Vacek.  

# plyn
# technologie
# infrastruktura

Komunitní energetika českou vládu nezajímá

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Česká vláda příležitosti komunitní energetiky zcela ignoruje, ačkoli se tato tematika stala jednou z priorit EU. Starostové však…

# EU
# strategie
# OZE

Dojde k revizi směrnice o obnovitelných zdrojích v dopravě?

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Poté, co Evropu zasáhla koronavirová pandemie, začal premiér Andrej Babiš prohlašovat, že by Evropská unie měla zapomenout na boj…

# politika
# EU
# klima
# doprava
# životní prostředí
# OZE

Nové přehrady hydroenergetiku nespasí

07. 06. 2020
16:00
pro-energy.cz

Až naprší a… odteče – Česko chce zadržet vodu v krajině stavbou nových přehrad. Ačkoli se jejich součástí stanou i…

# OZE voda
# elektřina
# infrastruktura
# strategie

Online workshop k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (Kodex PS)

18. 08. 2020 09:00 - 10:00
Společnost ČEPS organizuje online workshop na téma chystaných změn některých podmínek pro poskytovatele služeb výkonové rovnováhy, které v Kodexu PS navrhuje s účinností od 1. 1. 2021. Představeny budou tyto oblasti:

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52717
Počet publikovaných novinek
1715
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika