Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - máj 2020

14. 06. 2020
22:00
polacekpartners.sk POLÁČEK & PARTNERS s.r.o

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac máj 2020.   Upozorňujeme najmä na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom. Zároveň dávame do pozornosti predbežné výsledky národného energetického mixu, podľa ktorých predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %. Prajeme vám príjemné čítanie.

# legislativa
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY  - máj 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

nie

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

nie

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

  •  Úrad pre reguláciu sieťových odvetví aktualizoval zoznam výrobcov, ktorým zaniklo právo na podporu

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na svojom webovom sídle oznámil, že k 25. máju 2020 aktualizoval zoznam výrobcov elektriny, ktorým zaniklo právo na podporu doplatkom podľa Zákona o podpore. Ide tak o doplnený zoznam, ktorý bol prvýkrát zverejnený 16. marca 2020.

Oznámenie Úradu, ako aj aktuálny zoznam výrobcov elektriny, môžete nájsť na tomto odkaze.

  • Rozhodujúci účastníci na trhu s elektrinou sú známi

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví informuje o rozhodujúcich účastníkoch na trhu s elektrinou v Slovenskej republike v minulom roku.

Do tohto zoznamu zaradil subjekty ako Slovenské elektrárne, a.s. (ako najvýznamnejší výrobca elektriny), SEPS, a.s. (ako výhradný držiteľ povolenia na prenos elektriny a prevádzkovateľ prenosovej sústavy), ako aj prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.

Úrad neopomenul ani podporovaných výrobcovia elektriny z OZE a VÚ KVET, pri ktorých bolo na rok 2019 predpokladané množstvo vyrobenej elektriny z OZE na doplatok vo výške 2732 GWh a množstvo elektriny vyrobenej VU KVET na doplatok vo výške 2468 GWh.

Celý zoznam účastníkov trhu je dostupný na tomto linku.

  • OKTE, a.s. zverejnila národný energetický mix

Spoločnosť OKTE, a.s. splnila svoju povinnosť podľa Zákona o energetike a zverejnila prehľad podielov jednotlivých zdrojov energie na celkovej vyrobenej elektrine, tzv. národný energetický mix.

Spoločnosť informuje, že národný energetický mix bol stanovený na základe metodiky Asociácie vydavateľských orgánov (Association of Issuing Bodies). Zároveň upozorňuje, že ide zatiaľ iba o predbežný výsledok z dát dostupných do 21. apríla 2020. Finálny energetický mix bude zverejnený na prelome júna a júla 2020.

Podľa zverejnených výsledkov predstavuje celkový podiel obnoviteľných zdrojov energie na celkovej výrobe elektriny 18,13 %.

Výsledky národného energetického mixu si môžete pozrieť na tomto linku.

  • Na podporu nákupu elektromobilov bude prerozdelených ďalších  1 096 000 eur

Ministerstvo hospodárstva SR informuje na svojej webovej stránke, že pokračuje vo vyhodnocovaní a schvaľovaní žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu nákupu batériových elektrických a plug-in hybridných elektrických vozidiel.

Dotačný program na podporu kúpy elektromobilov spustilo Ministerstvo hospodárstva SR ešte koncom minulého roka, pričom doteraz bolo vyplatených prvých 40 dotácií v súhrnnej
hodnote 299 000 eur.

Po dočasnom pozastavení tohto projektu pre situáciu spôsobenú šírením ochorenia COVID-19 opätovne zasadla komisia na vyhodnocovanie a schvaľovanie žiadostí a schválila 127 žiadostí, čo predstavuje prerozdelenie ďalších 1 096 000 eur.

Oznámenie Ministerstva hospodárstva SR, ako aj zoznam úspešných a neúspešných žiadateľov, je k dispozícii na tomto odkaze.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac máj 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.


Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

Minimálna sankcia za nerealizovanie energetického auditu sa zníži na 500 eur

08. 07. 2020
22:00
energie-portal.sk

Novela zákona o energetickej efektívnosti zavádza zjednodušený audit pre veľké podniky a znižuje výšku minimálnej sankcie.

# elektřina
# budovy
# ceny
# legislativa

Ekologická varianta door to door? Zvýšení objemu recyklovatelného odpadu, nebo ekonomická past?

02. 07. 2020
06:33
http://www.enviweb.cz/

S ohledem na novou legislativu v oblasti životního prostředí, na avizované omezení skládkování komunálních odpadů, ale i zvýšení…

# odpady
# legislativa
# strategie

V Česku se ročně ztrácí tisíce tun nebezpečného odpadu. Na pachatele je inspekce krátká

02. 07. 2020
00:32
Hospodářské Noviny

Byznys s nebezpečnými odpady v Česku často připomíná hru skořápky. Namísto kuličky ale zkušení hráči hrají s odpadem. 

# regulace
# odpady
# legislativa

Hospodárenie dodávateľov tepla bude pod väčšou kontrolou regulátora

01. 07. 2020
19:00
energie-portal.sk

Návrh novely zákona o regulácii v sieťových odvetviach počíta aj s povinnosťou ÚRSO zverejňovať všetky cenové rozhodnutia, návrhy…

# regulace
# politika
# legislativa
# teplárenství

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

30. 06. 2020
17:33
enviweb.cz

Citace: 280/2020 Sb., Částka: 107/2020 Sb., Na straně (od-do): 2330-2335, Rozeslána dne: 23. června 2020 Druh předpisu: Nařízení…

# automotive
# emise
# legislativa
# doprava

HANNOVER MESSE Digital Days

14. 07. 2020 09:00 - 15. 07. 2020 16:00
Messe Hannover
Průmyslová transformace se svými megatématy digitalizace, individualizace, ochrana klimatu a demografické změny pokračuje i přes krizi způsobenou koronavirem a je těžištěm HANNOVER MESSE Digital Days. Tato nová dvoudenní digitální akce informuje o aktuálním vývoji v oborech průmyslu, energie a logistiky a nabízí orientaci v době krize a po jejím konci.

Den plynové mobility (CNG/LNG/Biometan)

02. 09. 2020
prostory Pražské plynárenské

URBIS SMART CITY FAIR

02. 09. 2020 09:00 - 03. 09. 2020 17:00
Výstaviště Brno
URBIS SMART CITY FAIR  přináší chytrou kombinaci veletrhu s exkluzivním konferenčním programem, kde se představí lídři v oboru Smart city. Během dvou dnů se potkají desítky představitelů středoevropských měst a obcí a lídři v inovacích s jediným cílem – předat si zkušenosti, nápady a příklady konkrétních řešení, jak správně koncept Smart city rozvíjet ve městech. Tak, aby se v nich občanům lépe žilo.

Komoditní data

13.07.2020
€/MWh okte
Base
36.0804
43.4324 %
Peak
37.6783
74.121 %
Offpeak
34.4825
20.2703 %
13.07.2020
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
12.07.2020
€/MWh ote
Base
21.0154
-31.8732 %
Peak
17.3567
-40.7369 %
Offpeak
24.6742
-23.8628 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

52310
Počet publikovaných novinek
1713
Počet publikovaných akcí
526
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika