Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Modely obchodu s elektřinou ve světle probíhající transformace energetických trhů

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Pavel Doucha

Když v roce 2001 vstoupil do účinnosti tehdy úplně nový energetický zákon, tak se všichni obchodníci s elektřinou museli naučit obchodovat s elektřinou a dodávat ji zákazníkům podle nových regulí. Dnes, po téměř 20 letech, je ale na trhu situace úplně jiná a zákazníci vyžadují mnohem flexibilnější obchodní kontrakty.

# elektřina
# trhy
# legislativa
# strategie
Modely obchodu s elektřinou ve světle probíhající transformace energetických trhů

ABSTRACT: In past months, electricity delivery contracts have been going through significant changes from fixed price contracts to more flexible ones. The Clean Energy Package even allows new contracts reflecting relations among customers within energy communities or direct delivery settlement.


Začít článek tím, že elektroenergetika se nachází v období bouřlivých změn, je jako nosit dříví do lesa. Obzvláště pak v tomto magazínu, který se aktuálním trendům ve všech energetických oborech věnuje dlouhodobě a systematicky.

V návaznosti na vývoj technologií a v souvislosti s legislativními změnami na evropské úrovni se energetiky států od základu (a to doslova, pokud jde o zdrojovou základnu) mění. To s sebou přináší velkou míru nejistoty, ale také nové příležitosti a obchodní modely. Ambicí tohoto článku je poskytnout základní přehled nových možností a trendů v obchodu s elektrickou energií, s nimiž se na trhu setkáváme a budeme setkávat.
 

NOVÁ DOBA PŘINÁŠÍ NOVÉ PŘÍSTUPY

Všechny níže popisované způsoby obchodu s elektrickou energií vycházejí z měnícího se modelu trhu. Na trhu se objevují a budou objevovat noví účastníci (aktivní zákazníci, agregátoři, energetická společenství a provozovatelé akumulačních zařízení), kteří budou jednotlivé role kumulovat a v čase měnit. Takové energetické společenství může být výrobcem, provozovatelem lokální distribuční soustavy a zároveň obchodníkem s elektřinou. Zákazník může provozovat výrobnu, akumulační zařízení a zároveň se podílet na poskytování služeb flexibility.

Pro fungování nového modelu trhu musí být naplněny určité předpoklady. Jde zejména o zásadní rozšíření Smart Meteringu a související digitalizace a automatizace předávání informací o obchodních vztazích mezi účastníky trhu. Větší množství obchodů se přesune na vnitrodenní trh s patnáctiminutovým intervalem zúčtování. Naplnění všech výše uvedených předpokladů vyžaduje balíček evropských směrnic a nařízení, známý též pod označením Čistá energie pro všechny Evropany, nebo Zimní energetický balíček. Do českého energetického práva se závazky z těchto předpisů převedou novým energetickým zákonem, který připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a který se nachází v tuto chvíli ve fázi věcného záměru.
 

PROMĚNOU PROCHÁZEJÍ I SMLUVNÍ VZTAHY

Jak tedy tyto očekávané změny zahýbou s formami prodeje elektřiny konečným spotřebitelům? První vlaštovky, které naznačují budoucí směr, vidíme již dnes. Vycházejí ze zvyšujícího se zájmu zákazníků mít pod kontrolou cenu kupované elektřiny, pokud možno omezit roli obchodníka v nákupu, odebírat elektřinu „přímo ze zdroje“, případně „zelenou“ elektřinu.

V podnikové sféře je dnes již rozšířeným modelem postupný nákup elektřiny. Jedná se zjednodušeně řečeno o model, kdy zákazník s obchodníkem průběžně spolupracují na určení nejvhodnějšího okamžiku nákupu potřebného množství elektřiny na velkoobchodních trzích pro další období, přičemž odměna obchodníka je transparentně stanovena jako zvláštní příplatek k tržní ceně nakoupené elektřiny a není v ní přímo skryta.

I ve sféře maloodběru se již objevují první vlaštovky těchto nových obchodních modelů. Je ovšem nutné odlišit, kdy se jedná spíše o marketingový model (v dobrém slova smyslu) a kdy má takový model skutečnou věcnou podstatu. Nabídky elektřiny tzv. bez dodavatele vyvolávají dojem, že se dodávka elektřiny uskutečňuje bez obchodníka. To ovšem není možné, pokud nejde o dodávku přímým vedením (viz níže). Podrobnější pohled na takovou nabídku ukazuje, že za ní stojí vždy držitel licence na obchod s elektřinou a jde pouze o zvláštní úpravu ceny elektřiny – ta se prodává zákazníkovi za stejnou cenu, za jakou ji obchodník na trzích nakoupil a jeho odměna je stanovena například denním paušálním poplatkem.

Jiné inovativní obchodní modely reagují na vzrůstající zájem zákazníků odebírat v místě vyrobenou, zpravidla „zelenou“ elektřinu. Nabízejí dodávku elektřiny z lokální větrné, solární či vodní elektrárny s tím, že cena za tuto elektřinu (protože je vyrobená lokálně) je nižší než standardní nabídka obchodníka. Jak toho dosáhnout, když platná tarifní struktura nijak nezohledňuje místo výroby a spotřeby dodávané elektřiny? Je zjevné, že jedinou cestou je nižší marže obchodníka či nižší prodejní cena elektřiny pro výrobce. Takový přístup obchodníků a výrobců lze jistě ocenit, ale nepůjde zřejmě o široce replikovatelný model. Skutečnou změnu by přinesla až taková revoluce v tarifní struktuře, která by umožnovala reagovat cenou na výrobu a spotřebu elektřiny ve vymezené lokalitě.
 

STÁLE ŽÁDANĚJŠÍ ZELENÁ ELEKTŘINA

Dnes již velmi rozšířenou položkou v nabídkách obchodníků je dodávka 100% zelené elektřiny. Protože fyzikálně samozřejmě je dodávka energetickým mixem z různých zdrojů, jsou tyto nabídky postaveny na uplatnění tzv. záruk původu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Jejich vydávání, evidence a uplatňování se řídí zákonem o podporovaných zdrojích, který vychází z nadřazené evropské úpravy.

Záruky původu vydává operátor trhu na žádost výrobce elektřiny k prokazatelně vyrobené elektřině z obnovitelných zdrojů. Uplatňuje je pak obchodník při dodávce elektřiny konečnému zákazníkovi, s nímž má uzavřenou smlouvu na dodávku takové elektřiny. Záruky původu se tedy okamžikem dodávky zákazníkovi „zkonzumují“ a „zmizí“ ze systému operátora trhu. Záruky původu jsou obchodovatelnou komoditou, lze je prodávat či nakupovat v rámci celé EU. Na uplatňování záruk původu je postavena většina marketingových proklamací převážně velkých odběratelů elektřiny v podnikatelské sféře, kteří cílí na uhlíkovou neutralitu své produkce a zavazují se spotřebovávat elektřinou pouze z obnovitelných zdrojů.
 

VÝROBA SE PŘESOUVÁ BLÍŽE KE SPOTŘEBĚ

Z kategorie čistě marketingových nástrojů lze zmínit například nabídky tzv. virtuálních baterií pro maloodběratele, kteří v odběrném místě provozují výrobnu elektřiny, zpravidla ze slunečního záření. Nabídka je postavena na úvaze, že výhodnější, než instalace vlastního domácího akumulačního zařízení může být „odložení“ přebytků vlastní vyrobené elektřiny v elektrizační soustavě. Je zjevně inspirována ideou netmeteringu, který nebyl v České republice v legislativě nikdy zaveden. Představuje smluvní vztah mezi provozovatelem distribuční soustavy a zákazníkem, v jehož rámci může zákazník zpátky „zdarma“ odebrat z elektrizační soustavy přebytky vlastní vyrobené elektřiny, které si do ní „odložil“.

V případě virtuální baterie jde ve své podstatě o podobný princip, jen jde o vztah mezi zákazníkem a obchodníkem, nikoliv provozovatelem distribuční soustavy. Tento jakýsi „obchodní netmetering“ pak není ničím jiným, než zápočtem dodávek přebytků vlastní vyrobené elektřiny obchodníkovi do vyúčtování odběru elektřiny ze soustavy od obchodníka. Jeho ekonomickou výhodnost nutně devalvuje skutečnost, že dodávky přebytků obchodníkovi se do odebrané elektřiny ze soustavy započítávají jako tržní cena silové elektřiny vůči celkové ceně elektřiny na odběru, včetně regulované složky ceny.

Naopak za skutečně zásadní signál probíhajících změn v energetice je nutné považovat vzrůstající objem dodávek elektřiny od výrobce přímo zákazníkovi prostřednictvím tzv. přímého vedení, tedy mimo distribuční soustavu. Takové řešení umožnuje energetický zákon od poslední zásadní novely, účinné od roku 2016. Za přímé vedení se označuje vedení, které není vlastněno provozovatelem soustavy, ale může s ní být propojeno, a slouží výrobci k zásobování dalších subjektů elektřinou. Zjednodušeně řečeno, jde zpravidla o vedení nacházející se za místem odběru elektřiny, tedy za měřícím zařízením provozovatele soustavy.

Typicky může jít například o nákupní centrum nebo kancelářský objekt, jehož vlastník pronajímá jednotlivé prostory dalším subjektům a zároveň zde provozuje výrobnu elektřiny, kterou pak těmto nájemcům dodává. Může jít ale i o menší průmyslový areál, či bytový dům. Nepůjde však o bytový dům v případě, kdy jednotlivé byty mají vlastní elektroměr provozovatele distribuční soustavy. Musí se jednat o situaci, kdy elektroměr provozovatele soustavy je umístěn tzv. na patě domu. Vlastník výrobny elektřiny, na nějž je v ideálním případě registrováno i celé místo odběru, pak může pouze na základě licence na výrobu elektřiny dodávat nájemcům jako konečným zákazníkům elektřinu z vlastní výrobny za cenu, která nezahrnuje regulovanou složku, neboť nevstupuje do distribuční soustavy. To mu umožní logicky realizovat vyšší zisk i za cenu, která je pro konečného spotřebitele nižší, než elektřina odebraná ze soustavy, zahrnující celou regulovanou složku.
 


 

UPLATNÍ SE V ČR KONTRAKTY TYPU PPA?

Naprostou popelkou mezi inovativními obchodními modely jsou v České republice tzv. Power Purchase Agreements, neboli ve zkratce PPA. Zatímco ve Španělsku nebo ve Francii je tímto způsobem zajišťován prodej elektřiny prakticky z většiny nových výroben z OZE, není nám znám z ČR jediný podobný již realizovaný případ. Ve své podstatě jde o smlouvy o nákupu elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi jejím výrobcem a konečným zákazníkem, kde obchodník vystupuje pouze v roli prostředníka kontraktu, pokud to vyžaduje národní legislativa, což je i případ České republiky.

Podstatou této smlouvy je, že fakticky nahrazuje nebo doplňuje prvky státní podpory výroby elektřiny z OZE. Uzavírá se totiž dlouhodobě, zpravidla na celou dobu životnosti projektu, a fixuje cenu kupované elektřiny. Výrobci tak poskytuje smluvní garanci odběru a ceny vyráběné elektřiny, což jsou nezbytné požadavky pro zajištění bankovního financování výstavby výrobny. Proto se někdy PPA uzavírají ještě před zahájením výstavby výrobny jako jakési smlouvy o smlouvách budoucích.

Pokud má být výrobna připojena přímo do odběrného místa zákazníka, jemuž bude dodávat vyrobenou elektřinu (on-site PPA), pak se jedná v podstatně o modifikaci výše popsaných dodávek přímým vedením. Jediný rozdíl spočívá v tom, že výrobci zákazník výslovně garantuje odběr veškeré vyrobené elektřiny po dobu životnosti výrobny za garantovanou cenu.

Jiná věc je, pokud mají výrobce se zákazníkem uzavřený PPA, ale dodávka má probíhat prostřednictvím distribuční soustavy. Tento typ se někdy označuje jako virtuální PPA. V podstatě nejde o nic jiného, než o způsob, jak zajistit finanční stabilitu výstavby a provozu obnovitelných zdrojů energie i bez státní podpory. Zpravidla je nutné k uzavření této smlouvy zprostředkující role obchodníka, a proto si někteří velcí podnikoví odběratelé elektřiny, kteří chtějí zajistit dodávky elektřiny s pomocí těchto smluv, vyřizují oprávnění k obchodu s elektřinou. S tím pak vykupují elektřinu od výrobců, s nimiž mají uzavřený PPA spolu se zárukami původu elektřiny z OZE a tyto záruky pak uplatňují ke spotřebě ve vlastním odběrném místě.
 

JAKÉ NAJDE UPLATNĚNÍ SDÍLENÍ VYROBENÉ ELEKTŘINY A PŘÍMÉ AUTOMATIZOVANÉ OBCHODOVÁNÍ?

Pohledem zcela za horizont současných pravidel trhu je pak sdílení vlastní vyrobené elektřiny v rámci energetických společenství a skupin společně jednajících aktivních zákazníků. Na rozvinutí těchto modelů v plné šíři bude nutné počkat na nový energetický zákon a na něj navazující předpisy. V nich dojde k odklonu od chápání energetiky výhradně jako (licencovaného) podnikání, kdy každá dodávka elektřiny je považována za podnikatelskou činnost. V rámci energetických společenství a mezi aktivními zákazníky se bude jednat o nepodnikatelskou činnost, která například stojí na principu bezúplatného odběru elektřiny ze společně zainvestované výrobny.

Směrnice požadují, aby sdílení elektřiny bylo umožněno nejen v rámci jednoho objektu (např. bytového domu), který je připojen k soustavě jako jedno odběrné místo. Právě naopak – podle požadavků směrnice mají mít členové energetických společenství právo zvolit si jakéhokoliv obchodníka s elektřinou a v krajním případě ze společenství vystoupit. To lze těžko zajistit jinak, než že každý člen společenství je připojen přímo k distribuční soustavě. Bude tedy nutné nalézt mechanismus pro sdílení elektřiny i pro případy, kdy tato elektřina vstupuje do distribuční soustavy (nebo do domovních rozvodů bytového domu, kde každý byt je odběrným místem s elektroměrem distributora). Mechanismy sdílení vlastní vyrobené elektřiny zdánlivě berou byznys tradičním obchodníkům s elektřinou. Zdánlivě proto, že zároveň vytváří prostor pro nové obchodní modely – vytváření a správu systémů sdílení elektřiny v energetických společenstvích.

Nová verze směrnice o podpoře využívání obnovitelných zdrojů energie dále požaduje zavedení mechanismů přímého obchodování, které umožní zúčtování dodávek elektřiny z obnovitelných zdrojů mezi výrobcem a zákazníkem s pomocí systémů automatizovaného provádění a vypořádání obchodu. Členské státy mají právo se rozhodnout, zda v tomto vztahu má hrát roli prostředníka obchodník nebo agregátor, či nikoliv. Kromě toho, že takto obecně pojatý požadavek evropského práva nahrává nasazení blockchainových systémů zúčtování transakcí, k tomu nelze v tuto chvíli uvést nic dalšího, protože cesty k naplnění tohoto požadavku se teprve hledají. Ani věcný záměr nového energetického zákona se k této nové formě zúčtování dodané elektřiny zatím nijak podrobněji nevyjadřuje.
 

SMLUV NA DODÁVKU ELEKTŘINY S PEVNOU CENOU UBÝVÁ

Pokud bychom měli nějak zobecnit probíhající změny, pak lze nepochybně konstatovat, že ubývá a bude i dále ubývat kontraktů na dodávky elektřiny s fixní cenou (například ročních), která pokrývá i marži obchodníka. Jejich místo nahrazují smlouvy, kde se cena elektřiny pro zákazníka mění v závislosti na velkoobchodních trzích, smlouvy s postupným nákupem elektřiny a smlouvy, kde marže obchodníka není zahrnuta v ceně elektřiny, ale tvoří jakýsi separátní paušální poplatek.

Dalším stále častějším jevem budou dodávky elektřiny výrobcem přímo zákazníkovi přímým vedením. V naší praxi registrujeme stále více poptávek po nastavení smluvních vztahů, když výrobce dodává vlastní vyrobenou elektřinu přímo konečnému zákazníkovi, aniž by prošla distribuční soustavou. Nejčastěji se jedná o developerské projekty rezidenčního bydlení. Na tento typ dodávek pak do budoucna navážou smlouvy, které výrobci zajistí dlouhodobou garanci ceny a odbytu jeho elektřiny, tedy PPA.

S ohledem na uvedený vývoj a v návaznosti na očekávatelný rozvoj energetických společenství je zřejmé, že obchodníci s elektřinou budou nuceni hledat nové formy svého podnikání. Od klasického obchodu s elektřinou, který je postaven na nákupu elektřiny na velkoobchodním trhu a jejím prodeji konečnému spotřebiteli se jejich role bude stále více posouvat směrem k poskytování energetických služeb, souvisejících s dodávkou elektřiny.

 


O AUTOROVI

Mgr. Pavel Doucha je společníkem a jedním ze zakladatelů advokátní kanceláře Doucha Šikola advokáti s.r.o. Vystudoval obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

V průběhu své kariéry se věnoval zejména právu životního prostředí a souvisejícím oborům (stavební právo, správní řízení a správní soudnictví, ochrana veřejného zdraví, právo na informace) a následně energetickému právu a všeobecnému právnímu poradenství pro klienty ze sektoru energetiky.


Kontakt: doucha@dsadvokati.cz

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Energetika v době post-koronavirové

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Důsledky koronavirové pandemie se podle odborníků promítnou do řady dalších let. Na tom, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2020 až 11/2020

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Budúcoročné ceny elektriny kopírovali počas uplynulých troch mesiacov celkom presne ceny emisných kvót, ktoré sú dôležitým…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 9/2020–11/2020 …

# elektřina
# politika
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

18.01.2021
€/MWh okte
Base
66.9788
26.4864 %
Peak
77.1917
35.4477 %
Offpeak
56.7658
16.046 %
18.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
17.01.2021
€/MWh ote
Base
54.1354
-3.79988 %
Peak
59.6733
-3.34215 %
Offpeak
48.5975
-4.35603 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54724
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika