Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Inovace jsou nedílnou součástí rozvoje ČEPS

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Svatopluk Vnouček

S rozvojem nových technologií a celoevropským směřováním k dekarbonizaci energetiky se mění struktura zdrojů i chování zákazníků. Dochází k redefinici rolí a odpovědností subjektů na trhu s elektrickou energií. Roste tlak na provozovatele přenosových a distribučních soustav, aby i v měnících se podmínkách zajistili vysokou kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Inovace jsou také jedním z pilířů budoucího rozvoje národního provozovatele přenosové soustavy, společnosti ČEPS. 

# elektřina
# technologie
# bezpečnost
# trhy
# infrastruktura
# investice
Inovace jsou nedílnou součástí rozvoje ČEPS

ABSTRACT: New technologies and decarbonisation efforts are changing the energy markets settings. Therefore, ČEPS, the Czech TSO, has been implementing several innovations/projects to prepare for these new challenges.


Principiální změny energetického sektoru s sebou pro provozovatele přenosové soustavy (PPS nebo provozovatele PS) přinášejí nové možnosti i výzvy. Inovační strategie ČEPS do roku 2030 definuje čtyři prioritní oblasti, kterými jsou:

  • dispečerské řízení,
  • provoz, údržba a obnova zařízení přenosové soustavy,
  • rozvoj přenosové soustavy a
  • trhy a flexibilita.

Každá oblast je pak provázena konkrétními inovačními projekty, které ČEPS již realizuje, nebo jejich realizaci plánuje. Takto nastavený koncept umožňuje provozovateli PS aktivně zajišťovat integraci inovačních řešení do elektroenergetických sítí. 
 

INOVACE ČEPS DO ROKU 2030

Dispečerské řízení v ČEPS již dnes využívá řadu nástrojů, které dokáží reagovat na změny v soustavě, související s měnícím se zdrojovým mixem a chováním uživatelů sítě. Do budoucna se očekává zkracování času pro rozhodování dispečera a zároveň zvýšené množství subjektů připojených do sítě, které bude třeba monitorovat a řídit. Z toho vyplývá nutnost automatizace některých procesů, filtrace a předzpracování dat a jejich prezentování dispečerovi spolu s návrhy opatření (vycházející z machine learning a umělé inteligence). Do roku 2030 se plánuje zajištění dalších kroků pro zvyšování kyberbezpečnosti a připravenosti na změny v energetice prostřednictvím digitalizace provozu, schopnosti efektivně modelovat systém v souvislosti s rozvojem decentrálních zdrojů či expertních nástrojů pro filtraci a předávání informací dispečerovi, založených na využívání umělé inteligence (podpora rozhodování).

Provoz, údržba a obnova zařízení PS je v ČEPS již dnes na vysoké úrovni a společnost má k dispozici několik nástrojů, které průběžně aktualizuje a doplňuje o nová data nebo funkcionality. Do roku 2030 plánuje tyto nástroje dále rozvíjet, aby umožnila automatizaci vybraných činností a řízení životnosti zařízení (prodloužení doby, po kterou je možné zařízení bezpečně využívat jeho vhodným provozováním, údržbou a opravami).

V oblasti Rozvoje PS je do roku 2030 plánován upgrade stávajících nástrojů pro technickou správu a dokumentaci zařízení PS, usnadnění vyhodnocení dat a tvorby modelů pro výpočty rozvoje PS a zajišťování nových dat potřebných pro provoz, údržbu i dispečerské řízení. Dále se počítá s využíváním nových materiálů a zvyšováním kybernetické bezpečnosti. V rámci spolupráce s dalšími subjekty a odvětvími očekáváme zefektivnění výměny dat s provozovateli distribučních soustav a zintenzivnění spolupráce s ostatními hráči.

Trhy a flexibilita – oblast směřuje k připravenosti ČEPS na změny v sektoru energetiky, zejména v souvislosti s končící životností řady velkých konvenčních uhelných elektráren. Pro udržení vybalancované soustavy je nutné nalézt nové zdroje a technologie, které budou schopné pomáhat při řízení elektrizační soustavy (poskytováním služeb výkonové rovnováhy – SVR) při udržení standardů kvality elektřiny. Pro zapojení co nejširšího portfolia vhodných řešení je klíčová detailní znalost flexibility u jednotlivých technologií (decentrálních zdrojů, akumulace, odezvy na straně poptávky), rozvoj IT nástrojů pro automatizaci využívání flexibility a v neposlední řadě mezinárodní spolupráce s partnery.

Obrázek č. 1: Principiální schéma nových trendů v energetice

 

MEZINÁRODNÍ INOVAČNÍ PROJEKTY S ÚČASTÍ ČEPS

V posledních letech se ČEPS aktivně zapojila do významných mezinárodních inovačních projektů, spolufinancovaných Evropskou komisí (programy FP6, FP7 a HORIZON2020). Jedná se o projekty eHighway2050, UMBRELLA, GARPUR, AFTER, MIGRATE a EU SySFlex.

V současnosti je ČEPS součástí konsorcia plánovaného mezinárodního projektu OneNet (schváleného Evropskou komisí), zaměřeného na užší spolupráci přenosové a distribučních soustav, což je do budoucna jedna z nutných podmínek bezpečného a spolehlivého provozování celé elektrizační soustavy. V rámci projektu se uskuteční České národní demo, jehož výsledkem bude návrh společné platformy pro využívání nefrekvenčních služeb pro provozovatele přenosové i distribučních sítí.

ČEPS je aktivním inovátorem i v rámci Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E), kde má své zástupce v RDIC (Research, Development and Innovation Committee). Na této platformě se diskutují priority národních provozovatelů PS a jejich potřeby pro výzkumné činnosti. Zde se také tvoří rámce mezinárodních inovačních projektů.

Obrázek č. 2: Časová osa mezinárodních projektů s účastí ČEPS

 

Obrázek č. 3: Inovační projekty s vazbou na Národní akční plán chytrých sítí (NAP SG) 

 

NÁRODNÍ PROJEKTY A AKTIVITY ČEPS

ČEPS spolupracuje od roku 2015 s partnery (distribuční operátoři, OTE, ERÚ a další) na národním programu pro chytré sítě (NAP SG). Jedná se o soubor úkolů, které uložila Vláda ČR Ministerstvu průmyslu a obchodu. Úspěšným plněním těchto úkolů má být zajištěna transformace odvětví elektroenergetiky do nových podmínek, které jsou vymezeny třemi vrcholovými cíli Evropské komise (Decentralizace, Dekarbonizace, Digitalizace). Druhá fáze NAP SG, již schválila Vláda ČR 16. září 2019, má testovací a implementační charakter. Práce jsou zaměřeny na realizaci pilotních projektů, které mají prověřit a otestovat teoretické poznatky ze studií a analýz NAP SG z let 2015 až 2019.

BAART – Projekt BAART testuje v rámci spo­lupráce ČEPS a ČEZ baterii o instalovaném výkonu 4 MW v elektrárně Tušimice. Tomuto projektu jsou věnovány dva samostatné články v přechozích vydáních PRO-ENERGY magazínu.

Eflex – Eflex umožní otestovat využívání „volné kapacity“ bateriových systémů pro podpůrné služby. Volnou kapacitou se rozumí přebytečná kapacita, která je k dispozici i po splnění primární funkce baterie (dobíjení aut, snížení vysokého výkonového odběru odběrného místa či akumulace energie pro další využití). Projekt je spolufinancován Technologickou agenturou ČR (TA ČR).

Partneři projektu:

  • dobíjení elektromobilů (Škoda Auto),
  • dobíjení elektromobilů a stabilizace napětí (PREdistribuce),
  • vyrovnání odchylky uplatňované v distribuční síti (E.ON),
  • obchodní využití (load-shifting u fotovoltaických elektráren – Solar Global Service).

Na těchto instalacích bude ČEPS moci testovat dodatečné možné využití „volné kapacity“ pro účely zajištění služeb pro ČEPS.

Dflex – Projekt cílí na ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy. Do projektu jsou zapojeny různé typy spotřebitelů, jako např. továrny, hotely, obchodní centra, zimní stadiony či školy. I tento projekt je financován z dotačního programu TA ČR. Na výzkumu se dále podílejí ČVUT CIIRC, PRE a Digital Energy Services (dceřiná firma společnosti Nano Energies). Aplikačním garantem projektu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, asociovaným partnerem hlavní město Praha.

SecureFlex – Projekt SecureFlex je zaměřen na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, které přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility, spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Společně se systémovými operátory budou vyvinuty nástroje, které budou mít významný potenciál reálného nasazení a přispějí ke vzniku systematického konceptu zapojení výkonové flexibility do tržních a provozně-bezpečnostních mechanismů v prostředí české elektrizační soustavy.

 


O AUTOROVI

Ing. Svatopluk Vnouček, Ph.D., místopředseda představenstva ČEPS, a. s., vystudoval Elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, specializaci Výroba a rozvod elektrické energie. Od roku 1993 působí v oblasti energetiky. V ČEPS pracuje od vzniku společnosti, působil na různých pozicích v oblasti rozvoje a správy energetického majetku. Byl členem mezinárodních pracovních skupin UCTE a ENTSO-E.

Kontakt: vnoucek@ceps.cz

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Starší koncept, nové výsledky: V hlavní roli síra

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Snažím se stát oběma nohama pevně na zemi a být spíše střízlivý v očekáváních, říká o sobě Tomáš Kazda z VUT Brno, autor…

# technologie
# účinnost
# AKU-BAT

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Energetika v době post-koronavirové

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Důsledky koronavirové pandemie se podle odborníků promítnou do řady dalších let. Na tom, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2020 až 11/2020

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Budúcoročné ceny elektriny kopírovali počas uplynulých troch mesiacov celkom presne ceny emisných kvót, ktoré sú dôležitým…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

18.01.2021
€/MWh okte
Base
66.9788
26.4864 %
Peak
77.1917
35.4477 %
Offpeak
56.7658
16.046 %
18.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
17.01.2021
€/MWh ote
Base
54.1354
-3.79988 %
Peak
59.6733
-3.34215 %
Offpeak
48.5975
-4.35603 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54724
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika