Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

Quo vadis lokálny zdroj?

09. 09. 2020
15:00
pro-energy.cz Juraj Ondrejka, Tomáš Siskovič

Lokálny zdroj je v slovenskom energetickom povedomí už viac ako rok a pol. Aké boli očakávania a aká je realita pri ich zavádzaní? 

# elektřina
# legislativa

ABSTRACT: Local sources, defined in the Slovak legislation as RES with a capacity of up to 500 kW intended exclusively for own consumption, may be built since more than 1,5 years ago. One of the most significant reasons for their low utilisations is the general disagreement of regional DSOs, as the source would be installed in the local DS. 


Okrajovo sme sa lokálnym zdrojom zaoberali už v našom článku Legislatívna „smršť“ prináša zásadné zmeny a nové príležitosti v slovenskej energetike, ktorý bol zverejnený v čísle 1/2019. Článok sa týkal novely zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie, ktorá v slovenskej energetike priniesla najväčšie zmeny za uplynulú dekádu. Medzi jej veľké zmeny tak patrilo aj zavedenie nového inštitútu – lokálneho zdroja.

Úvodom je treba povedať, že hlavný impulz pre zavedenie lokálneho zdroja do nášho právneho poriadku prišiel zo strany Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Z jej dielne napokon pochádza aj jeho samotný koncept.

Hlavné dôvody, ktoré motivovali k tomu, aby došlo k vytvoreniu nového druhu zdroja v našej legislatíve, možno vidieť najmä v snahe prelomenia tzv. „stop stavu“. Ten na Slovensku existuje už od roku 2013 naprieč všetkými regionálnymi sústavami.

„Stop stav“ síce nemal žiadnu oporu v zákone, fakticky však vďaka nemu nebolo možné pripojiť do distribučnej sústavy žiadne zariadenie na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom vyšším, ako je 10 kW. Kvôli nemožnosti pripájania nových zdrojov bola energetika v rámci OZE do roku 2019 v podstate spiaca.

Samozrejme, ďalšou motiváciou na zavedenie lokálneho zdroja bolo aj plnenie záväzkov Slovenska voči Európskej únii, najmä čo sa týka podielu vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Nemožno však opomenúť ani dopyt množstva subjektov po montáži energetických zariadení, ktoré by im priniesli úspory vo výdavkoch za elektrickú energiu.

Po úspešnej inkorporácii do nášho právneho poriadku (s účinnosťou od 1. 1. 2019) tak lokálny zdroj v prostredí slovenskej energetiky existuje už takmer 2 roky. Úspechom je, že aspoň sčasti dopomohol preklenúť stále pretrvávajúci faktický „stop stav“. Jeho možnosť pripojenia do sústavy je však stále závislá od výšky dostupného (voľného) inštalovaného výkonu, ktorú každoročne stanovuje Ministerstvo hospodárstva SR (Ministerstvo).

Je však otázne, či lokálny zdroj od jeho zavedenia dokázal naplno využiť svoj potenciál. Po predstavení základnej charakteristiky sa v tomto článku preto bližšie pozrieme na jeho využívanie v praxi a niektoré aplikačné problémy v rámci pripájania do sústavy, s ktorými sme sa v našej advokátskej kancelárii doposiaľ stretli.
 

ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA

Čo sa týka samotnej charakteristiky lokálneho zdroja, ide o zdroj, ktorý je zo zákona určený výlučne len na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu.

Ďalšou podmienkou je, že lokálny zdroj musí vyrábať energiu iba z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú voda, vietor, slnko, biomasa, bioplyn, geotermálna energia atď. Zákon zároveň obmedzuje maximálny inštalovaný výkon lokálneho zdroja na 500 kW.

Keďže sa jedná o zdroj určený predovšetkým na výrobu elektriny pre vlastnú spotrebu odberného miesta, zákonodarca zároveň stanovil pre lokálny zdroj ďalšie obmedzenie, týkajúce sa jeho celkového inštalovaného výkonu. Ten nesmie byť väčší ako maximálna rezervovaná kapacita odberného miesta. Cieľom obmedzenia je, aby výrobca nevyrábal viac výkonu, ako je schopný sám spotrebovať.

Zákon pri lokálnom zdroji povoľuje aj určité pretoky elektriny do sústavy. Z uvedeného dôvodu je maximálna rezervovaná kapacita lokálneho zdroja najviac 10 % celkového inštalovaného výkonu lokálneho zdroja. Režim prípustných pretokov je však stanovený rozdielne pre podnikateľov a nepodnikateľov. Navyše pri podnikateľoch (výrobcoch s povolením na podnikanie v energetike) zákon umožňuje aj to, aby predali prebytočne vyrobenú elektrinu odberateľom na trhu. Takáto dodávka však aj v tomto prípade nesmie presiahnuť maximálnu rezervovanú kapacitu lokálneho zdroja. V prípade prekročenia povolených pretokov by potom zo strany výrobcov došlo k vzniku neoprávneného dodávania elektriny a riziku jeho fyzického odpojenia od sústavy.

Okrem výhod v podobe práva na bezplatné a prednostné pripojenie do distribučnej sústavy ako aj práva na bezplatnú výmenu určeného meradla, stojí za zmienku uviesť, že výrobca v lokálnom zdroji je oslobodený od platenia tarify za prevádzkovanie systému (tzv. TPS) na všetku vyrobenú elektrinu, ktorú sám spotrebuje.

V súvislosti s týmito výhodami, je ale potrebné upozorniť na to, že elektrina vyrobená v lokálnom zdroji nie je podporovaná doplatkom, príplatkom ani výkupom elektriny za regulovanú cenu.
 

 

2019

2020

2021

Západoslovenská distribučná a.s. (ďalej lenZSD“)

13 MW

8 MW

5 MW

Stredoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „SSD“)

10 MW

6 MW

15 MW

Východoslovenská distribučná a.s. (ďalej len „VSD“)

8 MW

5 MW

16 MW

Tabuľka č. 1: Pridelené kapacity pre lokálne zdroje v rokoch 2019 až 2021 na území SR
Zdroj: Údaje zverejnené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR
 


VYUŽÍVANIE V PRAXI

Ako sme už uviedli, lokálne zdroje nie je možné pripájať neobmedzene. Dostupné kapacity na pripojenie totiž stanovuje na ročnej báze Ministerstvo. Prax je taká, že voľné kapacity, ktoré je možné pripojiť do sústavy Ministerstvo vo svojom oznámení rozdeľuje podľa troch prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.

V tabuľke č. 1 je uvedený prehľad pridelených voľných kapacít podľa jednotlivých regionálnych distribučných spoločností.

Pre úplnosť uvádzame, že systém čerpania voľných kapacít je nastavený tak, že pokiaľ sa v určitom roku nevyčerpá všetka dostupná kapacita, túto je možné presunúť a následne využiť v ďalšom období.

V tejto súvislosti regionálne distribučné spoločnosti na svojich oficiálnych stránkach priebežne zverejňujú aktuálny stav čerpania dostupných kapacít.

Ako možno vyčítať z vyššie uvedenej tabuľky, k dátumu 18.8.2020 bola naďalej dostupná viac ako polovica z 50 MW kapacity pridelenej pre roky 2019 až 2020. Ponúka sa preto otázka, či je na trhu nízky dopyt po lokálnych zdrojoch alebo má takéto nízke čerpanie voľných kapacít iný dôvod.

Podľa nám dostupných informácií výrobcovia záujem o lokálne zdroje majú. Napríklad VSD podľa zverejnených údajov na svojej internetovej stránke eviduje už 250 žiadostí o inštaláciu lokálneho zdroja. Veľké množstvo žiadostí na inštaláciu lokálnych zdrojov je však zo strany distribučnej spoločnosti zamietaných. Obdobná situácia je aj v rámci zvyšných dvoch regionálnych distribútorov. Presné dôvody zamietania žiadostí jednotlivých výrobcov však nepoznáme. Tie distribučné spoločnosti na svojich stránkach nezverejňujú.

Avšak s jedným konkrétnym dôvodom zamietnutia žiadostí o pripojenie lokálneho zdroja pri záujemcoch, u ktorých ma lokálny zdroj azda najväčšiu perspektívu, sa pri našej práci stretávame pravidelne.
 

ZSD

16,984 MW

SSD

9,21004 MW

VSD

2,978 MW

Tabuľka č. 2: Voľné kapacity na pripájanie zdrojov na území SR v roku 2020
Zdroj: ZSD, SSD a VSD, údaje dostupné k 18.8.2020 (vrátane nevyužitých kapacít z roku 2019) 
 


DO MDS VÁS NEPRIPOJA

V rámci našej praxe sme sa stretli s tým, že je pomerne veľký záujem o pripájanie lokálnych zdrojov do miestnych distribučných sústav (MDS).

V tejto súvislosti však viacerí klienti narazili na odpor regionálnych distribútorov, ktorí pripájanie lokálnych zdrojov do MDS konštante odmietajú.

Z našej strany sme sa s takýmto odmietavým postojom pripojenia lokálneho zdroja do MDS prvýkrát stretli ešte v minulom roku počas prebiehajúcej energetickej konferencie, kde takýto názor vyslovil zástupca jedného z regionálnych distribútorov.

Ako sa po čase ukázalo, tento názor zdieľajú všetci traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav. Podľa distribučných spoločností sa voľné kapacity pre pripojenie nových zdrojov vzťahujú výlučne na zariadenia pripojené do regionálnej distribučnej sústavy. S takýmto názorom však z nášho pohľadu nemožno súhlasiť.

Daná polemika ohľadom možnosti pripájania lokálneho zdroja do MDS vznikla v rámci interpretácie ustanovenia § 14 ods. 1 písm. e) zákona o podpore OZE. Predmetné ustanovenie upravuje kompetenciu Ministerstva stanovovať voľné kapacity pre pripojenia lokálnych zdrojov do sústavy.

Predmetné zákonné ustanovenie však vôbec nerozlišuje medzi druhmi distribučnej sústavy, do ktorej je možné nové zariadenie na výrobu elektriny pripojiť. Zákon v tomto ustanovení používa iba všeobecný pojem „sústava“, a to bez rozdielu či má ísť o miestnu distribučnú sústavu alebo regionálnu distribučnú sústavu. Rešpektujúc zákonnú úpravu máme za to, že odmietnutie pripájania lokálnych zdrojov do MDS nie je na mieste. Uvedená výhrada platí o to viac, že jednotlivé prevádzkové predpisy podmieňujú inštaláciu akýchkoľvek zdrojov do MDS súhlasom regionálnych distribútorov. Ak by sme išli do krajností, nasledujúc názor distribučných spoločností, tak potom nie je v MDS možné inštalovať de facto vôbec nič. Pre MDS by tak potom v plnej miere zotrvával nastolený stop stav, ktorý sa snažila novela zákona o podpore OZE preklenúť.

Navyše sme toho názoru, že takéto prideľovanie kapacity, výlučne v prospech regionálnej distribučnej sústavy, by bolo v jasnom rozpore s § 3 ods. 1) zákona o regulácii, podľa ktorého je „účelom regulácie zabezpečiť transparentným a nediskriminačným spôsobom dostupnosť tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností (...)“. Je preto zrejmé, že v rámci zákonnej regulácie sa kladú isté kvalitatívne požiadavky aj na férové a transparentné zabezpečenie dostupnosti tovarov a s nimi súvisiacich regulovaných činností, t. j. dôraz sa dáva aj na zákaz diskriminácie.

Preto si myslíme, že oznámenie voľných kapacít pre nové zdroje je potrebné vykladať tým spôsobom, že inštalovaný výkon Ministerstvo určilo pre regionálne distribučné sústavy, a to vrátane do nich pripojených podriadených sústav. Opačný výklad by mohol byť z nášho pohľadu prinajmenšom diskriminačný voči potenciálnym výrobcom, ktorý sú pripojení v MDS.

Domnievame sa, že ak monopolní distribútori svoj postoj neprehodnotia, je možné, že niektorí z odmietnutých záujemcov o lokálny zdroj v MDS budú svoje práva brániť súdnou cestou.
 

KONCEPT LOKÁLNYCH ZDROJOV JE VHODNOU CESTOU PRE SPLNENIE KLIMATICKÝCH ZÁVÄZKOV

Zavedenie lokálneho zdroja prinieslo na energetickom trhu po dlhých rokoch plošného „stop stavu“ aspoň malé oživenie.

Ako sa však javí zo zverejnených čísel, lokálny zdroj aktuálne zatiaľ nenapĺňa svoj plný potenciál. O dôvodoch síce možno polemizovať, ale z našej praxe vieme, že istú váhu na tomto výsledku má aj striktný postoj regionálnych distribučných spoločností, ktoré bez právneho zdôvodnenia znemožňujú čerpanie dostupných kapacít, pokiaľ ide o projekty, ktoré majú byť realizované v MDS.

Veríme však, že sa táto situácia v blízkej dobe zmení, a bude možné pripájať lokálne zdroje aj do MDS. Impulz k zmene očakávame aj z dôvodu záväzkov Slovenskej republiky, ktoré si stanovila v Národnom energetickom a klimatickom pláne na roky 2021 – 2030. Ten obsahuje záväzok dosiahnuť v roku 2030 podiel energie z obnoviteľných zdrojov na hrubej konečnej spotrebe energie vo výške 19,2 %.

Napĺňanie týchto ambicióznych cieľov za pomoci lokálnych zdrojov (aspoň čiastočne), by mohlo byť vhodnou cestou. Priaznivý vplyv na plnenie týchto cieľov je znásobený aj tým, že v dôsledku absencie akejkoľvek podpory lokálne zdroje nezvyšujú koncovú cenu elektriny pre odberateľov.

 


O AUTORECH

JUDr. Juraj Ondrejka je advokátom, pôsobiacim v advokátskej kancelárii Poláček & Partners. Špecializuje sa na energetiku, predovšetkým na obnoviteľné zdroje energie. Taktiež sa venuje problematike duševného vlastníctva a informačných technológii. Právo vyštudoval na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Mgr. Tomáš Siskovič sa v advokátskej kancelárii Poláček & Partners špecializuje predovšetkým na energetiku a obchodné právo. Taktiež sa venuje právu informačných technológií a nehnuteľností. Právo vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave. Počas štúdia pracoval v renomovanej advokátskej kancelárii v Bratislave.

Kontakt: jondrejka@polacekpartners.sk, tsiskovic@polacekpartners.sk

související články

Editorial (4/2020)

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Dobrý sluha, ale zlý pán? Technologický pokrok od začátku průmyslové revoluce jde nahoru raketovým tempem. Tam, kde vývoj podobného zařízení trval dříve 10 let, dnes se to děje často i za polovinu doby. Motivace lidí jít stále vpřed je různá. Někdy…

# elektřina
# strategie

Nový směr energetické politiky USA?

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Donald Trump se čtyři roky snažil dělat energetickou a environmentální politiku odlišně od svého předchůdce Baracka Obamy. Za…

# paliva
# elektřina
# politika
# trhy
# personálie
# strategie

Energetika v době post-koronavirové

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Důsledky koronavirové pandemie se podle odborníků promítnou do řady dalších let. Na tom, jak se budou vyvíjet ceny elektřiny a…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Vývoj cien energetických komodít v období 09/2020 až 11/2020

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Budúcoročné ceny elektriny kopírovali počas uplynulých troch mesiacov celkom presne ceny emisných kvót, ktoré sú dôležitým…

# plyn
# elektřina
# ceny
# trhy

Aktuality v elektroenergetice

30. 11. 2020
18:00
PRO-ENERGY

Přinášíme vám výtah zajímavých novinek z médií z oblasti elektroenergetiky z portálu energy-hub.cz v období 9/2020–11/2020 …

# elektřina
# politika
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

17.01.2021
€/MWh okte
Base
52.9533
-2.5847 %
Peak
56.99
-4.05993 %
Offpeak
48.9167
-0.807733 %
17.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
16.01.2021
€/MWh ote
Base
56.2738
-18.6183 %
Peak
61.7367
-24.3771 %
Offpeak
50.8108
-10.3206 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54701
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika