Prozkoumejte všechny služby z energetického sektoru, které nabízí platforma ENERGY-HUB

MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - december 2020

13. 01. 2021
12:00
polacekpartners.sk

Zmena je život. A legislatívne zmeny môžu mať pre vás a vaše podnikanie zásadný význam. V advokátskej kancelárií POLÁČEK & PARTNERS preto sledujeme všetky zmeny legislatívy za vás. Pozrite si najdôležitejšie právne novinky za mesiac december 2020. Upozorňujeme najmä na aktualizáciu zoznamu výrobcov elektriny, ktorí si nemôžu uplatniť nárok na podporu doplatkom. Zároveň dávame do pozornosti vydanie nových cenových rozhodnutí pre distribučné spoločnosti a zmeny v niektorých prevádzkových poriadkoch. Prajeme vám príjemné čítanie!

# plyn
# elektřina
# trhy
# legislativa
MONITORING ENERGETICKEJ LEGISLATÍVY - december 2020

1. ČO SA ZMENILO?

ELEKTROENERGETIKA A PLYNÁRENSTVO

Zákon č. 309 / 2009 Z. z. o podpore OZE

áno

Zákon č. 250 / 2012 Z. z. o regulácii

nie

Zákon č. 251 / 2012 Z. z. o energetike

nie

Zákon č. 321 / 2014 Z. z. o energetickej efektívnosti

áno

Zákon č. 609 / 2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu

nie

Zákon č. 555 / 2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 490 / 2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podpore OZE

nie

Vyhláška ÚRSO č. 24 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a plynom

nie

Vyhláška ÚRSO č. 285 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia za dodávku plynu malému podniku

nie

Vyhláška ÚRSO č. 223/2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v plynárenstve

nie

Vyhláška ÚRSO č. 18 / 2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 278 / 2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú štandardy kvality uskladňovania plynu, prepravy plynu, distribúcie plynu a dodávky plynu

nie

Vyhláška ÚRSO č. 236 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny

nie

Vyhláška ÚRSO č. 2 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú postupy a opatrenia týkajúce sa uchovávania údajov, forma a obsah uchovávaných údajov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 3 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 4 / 2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie

nie

Vyhláška ÚRSO č. 284 / 2012 Z. z. o pravidlách pre predaj elektriny formou aukcií

nie

Vyhláška ÚRSO č. 212 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor žiadosti
o vydanie povolenia

nie

Vyhláška MH SR č. 599 / 2009 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o podpore OZE

nie

Vyhláška MH SR č. 270 / 2012 Z. z. o odbornej spôsobilosti na podnikanie v energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 416 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri uplatňovaní obmedzujúcich opatrení pri stave núdze a o opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike

nie

Vyhláška MH SR č. 106 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam oprávnených priemyselných odvetví, rozsah a štruktúra správy a spôsob poskytovania kompenzácie podnikateľom

nie

Vyhláška MH SR č. 202 / 2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú podmienky účasti v aukcii na výber výkupcu elektriny a určenie výšky odmeny výkupcu elektriny

nie

 

TEPELNÁ ENERGETIKA

Zákon č. 657 / 2004 Z. z. o tepelnej energetike

áno

Vyhláška ÚRSO č. 248 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v tepelnej energetike

nie

Vyhláška ÚRSO č. 277 / 2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky tepla

nie

Vyhláška ÚRSO č. 328 / 2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení, ukazovatele energetickej účinnosti zariadení na výrobu tepla a distribúciu tepla, normatívne ukazovatele spotreby tepla, rozsah ekonomicky oprávnených nákladov na overenie hospodárnosti prevádzky sústavy tepelných zariadení a spôsob úhrady týchto nákladov

nie

Vyhláška ÚRSO č. 283 / 2010 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu

nie

Vyhláška MH SR č. 151 / 2005 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup pri predchádzaní vzniku a odstraňovaní následkov stavu núdze v tepelnej energetike

nie

Vyhláška MH SR č. 152 / 2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa

nie

Vyhláška MH SR č. 15 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu ročnej výroby tepla pri výrobe elektriny

nie

Vyhláška MH SR č. 240 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla

nie

Vyhláška MH SR č. 308 / 2016 Z. z. ktorou sa ustanovuje postup pri výpočte faktora primárnej energie systému centralizovaného zásobovania teplom

nie

Vyhláška MH SR č. 14 / 2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na tepelnú izoláciu rozvodov tepla a teplej vody

nie

Poznámka: V našom monitoringu energetickej legislatívy pre vás sledujeme zmeny vyššie uvedených právnych predpisov, ktoré boli publikované v Zbierke zákonov za uplynulý mesiac.

 • Novela Zákona o podpore OZE

Dňa 19.12.2020 bola v Zbierke Zákonov SR pod č. 395/2020 Z. z. zverejnená novela zákona č. 309/2009 Zákon o podpore OZE. Návrh tejto novely schválili poslanci v Národnej rade SR dňa 25.11.2020, pričom o tejto skutočnosti sme Vás informovali v monitoringu za november 2020. Návrh zákona bol následne dňa 11.12.2020 podpísaný prezidentkou SR.

Novela zákona upravuje povinnosť uvádzať na trh pohonné látky s obsahom pokročilých biopalív spôsobom, že pre roky 2021 a 2022 stanovuje referenčnú hodnotu na úroveň 0,3 %, a pre roky pre roky 2023 a 2024 na úroveň 0,5% .

Zákon o podpore OZE v znení tejto novely s účinnosťou od 1.1.20201 si môžete pozrieť TU.

 • Novela Zákona o energetickej efektívnosti

Dňa 29.12.2020 bola v Zbierke Zákonov SR pod č. 419/2020 Z. z. zverejnená novela Zákona o energetickej efektívnosti. Návrh tejto novely schválili poslanci v Národnej rade SR dňa 1.12.2020. Návrh zákona bol následne dňa 17.12.2020 podpísaný prezidentkou SR.

Cieľom novely zákona je vykonať transpozíciu niekoľkých právnych predpisov EÚ upravujúcich oblasť energetickej efektívnosti.

Novelou zákona sa mení predovšetkým (i) úprava pravidiel pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a klimatizačných systémov s celkovým inštalovaným výkonom vyšším ako 70 kW, (ii) zrušuje sa požiadavka na vypracovanie dlhodobej stratégie obnovy budov, upravuje sa povinnosť inštalácie individuálnych meracích zariadení v budovách aj pre nové budovy, a (iv) úprava v oblasti energetických auditov ako aj ďalšie iné zmeny.

Zákon o energetickej efektívnosti v znení tejto novely s účinnosťou od 1.1.2021 si môžete pozrieť TU.

 • Zmeny v Zákone o tepelnej energetike

Dňa 29.12.2020 bol v Zbierke Zákonov SR zverejnený zákon č. 419/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti.

Pre úplnosť uvádzame, že predmetná novela okrajovo mení aj znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike. Novela dopĺňa druhý bod prílohy zákona, v ktorom označuje ďalší preberaný právne záväzný akt Európskej únie, a to konkrétne Smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2002 z 11. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti.

Aktuálne znenie zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike si môžete pozrieť na tomto odkaze.

2. MOHLO BY VÁS ZAUJÍMAŤ

 • ÚRSO zverejnil zoznam výrobcov zelenej elektriny, ktorí si nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom

Nedávno sme informovali o tom, že parlament schválil novelu Zákona o podpore OZE, ktorou sa zásadne upravila sankcia zániku práva na podporu doplatkom kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch. Mnohí výrobcovia týmto dostali druhú šancu do zaplatiť svoje nedoplatky na daniach a odvodoch v rozsahu podľa § 3b ods. 5 zákona podpore OZE, čím by im nárok na podporu doplatkom zostal zachovaný. Výrobcovia však museli svoje nedoplatky uhradiť v termíne do 1.11.2020, inak im právo na podporu zaniklo.

Novela Zákona o podpore OZE (okrem iného) stanovila povinnosť ÚRSO, aby na konci každého mesiaca zverejňoval a aktualizoval zoznam výrobcov elektriny s právom na podporu, ktorí si nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom v stanovenom období.

Na základe uvedenej povinnosti ÚRSO s účinnosťou k 30.11.2020 zverejnil zoznam celkovo 42 výrobcov zelenej elektriny, ktorí si kvôli nedoplatkom na daniach a odvodoch nemôžu uplatniť právo na podporu doplatkom.

Oznam ÚRSO je dostupný TU a zoznam dotknutých výrobcov je dostupný TU.

 • ÚRSO informoval o určení hodnoty tarify za prevádzkovanie systému (TPS)

ÚRSO dňa 30.12.2020 zverejnil na svojej internetovej stránke novú výšku TPS, platnú od 1.1.2021. Nová hodnota TPS sa mení zo súčasnej hodnoty 23,621 EUR/MWh na hodnotu 23,7405 EUR/MWh.

TPS tvorí jednu zo zložiek koncovej ceny elektriny prostredníctvom ktorej odberatelia elektriny dotujú výrobu elektriny z OZE a KVET, ako aj výrobu elektriny z domáceho uhlia.

ÚRSO bude v priebehu tohto roka monitorovať situáciu na trhu ovplyvnenom dopadmi pandémie, pričom v prípade potreby výšku TPS znova upraví.

Zmena predstavuje nárast o 0,5 % a pre bežnú domácnosť znamená zvýšenie mesačných nákladov na elektrinu o cca 2,3 centa. V kombinácií s už prijatými zmenami v iných cenových zložkách elektriny však bežné domácnosti celkovo ušetria budúci rok na elektrine priemerne necelých 23 eur v porovnaní s rokom 2020 a domácnosti, ktoré elektrinou vykurujú, vyše 45 eur za rok.

Okolnosti, ktoré úrad zvažoval pri stanovení uvedených parametrov sú bližšie vysvetlené TU.

Oznámenie ÚRSO o stanovení TPS na rok 2021 a ďalšie podrobnosti sú dostupné TU.

 • Distribučné spoločnosti informovali o vydaní nových cenových rozhodnutí

Stredoslovenská distribučná, a. s. (SSD) na svojom webovom sídle informovala o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0112/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil nové tarify za prístup do distribučnej sústavy, distribúciu elektriny a straty pri distribúcii na roky 2021 a 2022. Oznam SSD je dostupný TU.

Východoslovenská distribučná, a. s. (VSD) na svojom webovom sídle informovala o zverejnení cenového rozhodnutia ÚRSO zo dňa 23.12.2020, ktorým stanovil ceny za distribúciu platné pre všetky odberné miesta v segmente Domácnosti s platnosťou od 1.1.2021. Oznam VSD je dostupný TU.

VSD zároveň informovala aj o vydaní rozhodnutia ÚRSO č. 0002/2021/E, ktorým ÚRSO stanovil s platnosťou od 1.1.2021 nový Cenník za pripojenie do distribučnej sústavy do 1 kV. Predmetné cenové rozhodnutie VSD je dostupné TU.

Západoslovenská distribučná, a. s. (ZSD) na svojom webovom sídle zverejnila nový Cenník za distribúciu elektriny, ktorý bol schválený na základe rozhodnutia ÚRSO č.0110/2021/E zo dňa 23.12.2020. Nový cenník ZSD je dostupný TU.

ZSD zároveň zverejnila nový cenník pre pripojovacie poplatky pre napäťovú úroveň NN platné od 1.1.2021 do 31.12.2021, ktorý bol vyhotovený na základe cenového rozhodnutia ÚRSO č. 0433/2017/E vydaného dňa 24.5.2017.

Nové pripojovacie poplatky ZSD určené pre nízke napätie platné od 1.1.2021 nájdete TU.

 • Zmeny v Prevádzkovom poriadku SEPS

Dňa 4.1.2021 spoločnosť Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy informovala o zmenách v Prevádzkovom poriadku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0013/2020/E-PP zo dňa 30.11.2020.

Zmeny v Prevádzkovom poriadku SEPS sú platné od 1.1.2021.

Rozhodnutie ÚRSO je dostupné TU a aktuálne znenie Prevádzkového poriadku je dostupné TU.

 • Zmeny v Technických podmienkach SEPS a vo výške tarify za poskytovanie systémových služieb (TSS) v elektroenergetike

SEPS na svojej webovej stránke oznámila zmeny v Technických podmienkach prístupu a pripojenia a pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (Technické podmienky). Technické podmienky pozostávajú z ôsmich dokumentov.

Zmeny boli aktuálne vykonané v Dokumentoch A, B, E, F, N a O, ktoré nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021.

Podľa vyjadrenia SEPS, zmeny a úpravy dokumentov Technických podmienok vyplynuli najmä z potreby ich ďalšieho zosúladenia so sieťovými predpismi a zapracovania z nich vyplývajúcich metodík záväzných pre účastníkov trhu. V dokumentoch boli vykonané aj ďalšie menšie zmeny vyplývajúce z aplikačnej praxe a technologického vývoja.

SEPS na svojej internetovej stránke zároveň informovala aj o nasledovných vydaných cenových rozhodnutiach, ktorým ÚRSO stanovil SEPS ceny za poskytovanie jednotlivých služieb na obdobie od 1.1.2021 do konca 5. regulačného obdobia:

 • rozhodnutie ÚRSO č. 0109/2021/E zo dňa 21.12.2020, ktorým ÚRSO stanovil SEPS výšku tarify za poskytovanie systémových služieb (TSS) v elektroenergetike a podmienky ich uplatnenia,
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0100/2021/E zo dňa 10.12.2020, ktorým ÚRSO určil ceny za poskytovanie podporných služieb v elektroenergetike a dodávku regulačnej elektriny,
 • rozhodnutie ÚRSO č. 0098/2021/E, zo dňa 9.12.2020 ktorým ÚRSO ktorým určil ceny za prístup do prenosovej sústavy a prenos elektriny.

SEPS informovala o zmenách v Technických podmienkach TU.

Nové cenové rozhodnutia ÚRSO týkajúce sa SEPS na rok 2021 nájdete TU.

 • OKTE informoval výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2022

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) na svojom webovom sídle informoval, že podľa Zákona o podpore OZE má výrobca elektriny právo na vykonanie zmeny uplatňovania podpory výkupom elektriny.

Zmenu uplatnenia podpory výkupom elektriny na rok 2022 môže výrobca uplatniť prostredníctvom oznámenia zúčtovateľovi podpory  (OKTE, a.s.), a to v lehote najneskôr do 31.1.2021. Výrobca v tejto lehote informuje OKTE o:

 • uplatnení si podpory výkupom elektriny, ak výrobca elektriny spĺňa podmienky na jej uplatnenie, alebo o
 • neuplatnení si podpory výkupom elektriny.

Podrobné informácie nájdete TU a vzor oznámenia TU.

 • Spoločnosť VSD má schválené nové znenie prevádzkového poriadku

Spoločnosť VSD na svojom webe informovala, že dňom 23.12.2020 nadobudlo účinnosť rozhodnutie ÚRSO o prevádzkovom poriadku VSD, a týmto aj samotný nový prevádzkový poriadok.

Aktualizované znenie prevádzkového poriadku VSD účinné od 23.12.2020 nájdete TU.

 • Účinnosť novely Pravidiel trhu

Dňa 1.1.2021 nadobudla účinnosť časť vyhlášky č. 181/2020 Z. z. ktorou sa menia a dopĺňajú tzv. Pravidlá trhu (t. j. Vyhláška ÚRSO č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom).

Aktuálne znenie Pravidiel trhu si môžete pozrieť na tomto odkaze. Zároveň dávame do pozornosti náš článok, v ktorom sme sa tejto zásadnej novele bližšie venovali. Článok je k dispozícii na tomto linku.

___________________________________________________________

Monitoring za mesiac december 2020 si môžete stiahnuť vo formáte PDF tu.

Viac informácií o advokátskej kancelárii POLÁČEK & PARTNERS sa dozviete tu.

_____________________________________________________________

Sme Poláček & Partners a robíme právo inak. Ľudsky a expertne.

Poskytujeme profesionálne právne služby zodpovedajúce najvyšším medzinárodným štandardom vo všetkých významných právnych oblastiach. Naši klienti nás považujú za špičkových právnikov na domácom trhu. Prečo? Pretože právo nás baví.

Medzi kľúčové oblasti špecializácie našej kancelárie patrí energetika. Poskytujeme poradenstvo v oblasti regulácie podnikania v energetike, výroby elektriny, stanovovania cien, distribúcie a obchodovania s elektrinou, plynom a teplom. Osobitne sa tiež venujeme obnoviteľným zdrojom energie a inováciám v energetike. Okrem energetiky sa však venujeme aj transakciám týkajúcich sa nehnuteľností a stavebníctva, ochrane duševného vlastníctva, pokrývame všetky dôležité oblasti týkajúce sa práva životného prostredia a poskytujeme zrozumiteľné a na mieru šité právne poradenstvo aj v oblasti súťažného práva, pracovného práva, poisťovníctva a iných oblastí.

Naša advokátska kancelária a jej právnici sú odporúčaní ako poprední odborníci prestížnymi medzinárodnými ratingovými publikáciami ako napríklad Legal 500, Chambers Global, Chambers Europe a IFLR1000. Sme členom elitnej medzinárodnej siete Interlaw, ktorá združuje tie najlepšie advokátske kancelárie vo viac ako 150 mestách po celom svete s viac ako 7500 právnikmi.

Právne upozornenie

Informácie poskytnuté odberateľovi v rámci monitoringu energetickej legislatívy nie sú zdrojom právne záväzných právnych predpisov, nakoľko právne záväzné znenie právnych predpisov
v zmysle právneho poriadku Slovenskej republiky obsahuje iba zbierka zákonov Slovenskej
republiky. Informácie poskytnuté odberateľovi majú iba informatívny charakter a nenahrádzajú
právnu službu v zmysle zákona č. 586 / 2003 Z. z. o advokácii. Advokátska kancelária
POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. a nezodpovedajú za úplnosť a presnosť informácií uvedených v monitoringu energetickej legislatívy. V prípade otázok k informáciám poskytnutým odberateľovi, odberateľ môže požiadať advokátsku kanceláriu POLÁČEK & PARTNERS s.r.o. o poskytnutie právnej služby za týmto účelom.

související články

Češi postavili v Itálii vodní elektrárnu. Spolufinancovala ji německá banka

15. 01. 2021
15:33
iDnes.cz

Česká skupina Hydropol v severní Itálii postavila vodní elektrárnu Lavoreit za 140 milionů korun. Na financování projektu u města Tolmezzo v provincii Udine se podílela německá banka Bayerische Landesbank (BayernLB), která poskytla 120 milionů korun…

# OZE voda
# elektřina

Spolkový úřad schválil výstavbu plynovodu Nord Stream 2 v německých vodách

15. 01. 2021
13:34
ČT24

Spolkový úřad pro lodní dopravu a hydrografii (BSH) schválil okamžité pokračování výstavby plynovodu Nord Stream 2 v německých…

# plyn
# politika
# strategie

Seniorka přišla o tisíce, policie opět varuje před energetickými šmejdy

15. 01. 2021
13:34
iDnes.cz

Podvodníci znovu využívají známou lest, na revizi energií se hlásí hlavně u osamělých seniorů. Navíc jim může pomoci, že firma E…

# plyn
# elektřina
# bezpečnost
# ceny

Škody za prosincové vichry vyčíslili energetici na téměř 10 milionů korun

14. 01. 2021
17:34
ČT24

Poničené vedení vysokého napětí, přetrhané dráty nebo zlomené stožáry - vichřice, která se na konci roku přehnala Českem,…

# elektřina
# ceny
# infrastruktura

Centrum Kosatec má moderní kuchyň a pekárnu díky Nadaci ČEZ a její aplikaci Pomáhej pohybem

14. 01. 2021
10:33
ČEZ

V Centru Kosatec v Pardubicích funguje již od roku 2011 tréninková kuchyně s jídelnou a kavárnou. K rozšíření provozních prostor…

# TZ
# trhy

14. medzinárodná konferencia ENEF 2020

09. 02. 2021 - 10. 02. 2021
Hotel DIXON, Banská Bystrica, SK
14. ročník Medzinárodnej konferencie "enef" nadväzuje na úspešnú históriu konania tohto podujatia, ktoré sa v dvojročnej periodicite organizuje na Slovensku už od roku 1994. Téma konferencie je „ČISTÁ, BEZPEČNÁ A EFEKTÍVNA ENERGETIKA PRE ĽUDÍ". - původní termín říjen 2020.

e-SALON

11. 03. 2021 - 14. 03. 2021
PVA EXPO PRAHA, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany
Specializovaný odborný veletrh zaměřený především na kontraktační jednání s tuzemskými  a zahraničními vystavovateli, výrobci a obchodníky.

BIOMASA

11. 04. 2021 - 14. 04. 2021
Výstavište Brno
Veletrhy TECHAGRO, SILVA REGINA a BIOMASA jsou přesunuty, uskuteční se na jaře 2021. Veletrh BIOMASA navazuje na zemědělské a lesnické veletrhy TECHAGRO a SILVA REGINA. Prezentuje možnosti využívání lesní a zemědělské biomasy a odpadu z živočišné výroby, což pro zemědělce a lesníky představuje logickou nástavbu na jejich každodenní činnost a další pracovní příležitost.

Komoditní data

17.01.2021
€/MWh okte
Base
52.9533
-2.5847 %
Peak
56.99
-4.05993 %
Offpeak
48.9167
-0.807733 %
17.01.2021
€/MWh elix
Base
30.8967
0 %
Peak
33.3208
0 %
Offpeak
28.4725
0 %
16.01.2021
€/MWh ote
Base
56.2738
-18.6183 %
Peak
61.7367
-24.3771 %
Offpeak
50.8108
-10.3206 %

ENERGY-HUB je moderní nezávislá platforma pro průběžné sdílení zpravodajství a analytických článků z energetického sektoru. V rámci našeho portfolia nabízíme monitoring českého, slovenského i zahraničního tisku.

54701
Počet publikovaných novinek
1775
Počet publikovaných akcí
601
Počet publikovaných článků
ENERGY-HUB využívá zpravodajství ČTK, jehož obsah je chráněn autorským zákonem.
Přepis, šíření či další zpřístupňování jakéhokoli obsahu či jeho části veřejnosti je bez předchozího souhlasu výslovně zakázáno.
Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5, Česká republika